Acord de afiliere

Tot ce trebuie să știți despre Acordul de afiliere.

Acord de afiliere

Acest acord este scris în limba engleză. În măsura în care orice versiune tradusă a acestui acord este în conflict cu această versiune în limba engleză, această versiune în limba engleză prevalează.

În conformitate cu termenii Acordului de afiliere ("Acordul"), vă rugăm să rețineți că, efectiv imediat, toate versiunile anterioare ale Acordului sunt reziliate, nule, fără efect și sunt înlocuite de această versiune datată 25 mai 2014. Compania își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui Acord în orice moment, fără notificare către Afiliat și, continuând să participați în continuare, Afiliatul este de acord să respecte termenii revizuiți.

Definiții

Termenii serviciului reprezintă un acord între Companie sau unul dintre furnizorii săi și un Utilizator în baza căruia Utilizatorul este obligat să accepte anumiți termeni și condiții ca o condiție prealabilă pentru utilizarea Serviciului.

Serviciu înseamnă Intuitive Password, așa cum a fost determinat de către Companie la discreția sa și orice alt serviciu sau servicii pe care Compania le autorizează Afiliaților să le distribuie în conformitate cu prezentul Acord.

Dreptul de proprietate înseamnă orice brevet, drept de autor, marcă comercială, secret comercial sau alt drept intelectual sau de proprietate, în conformitate cu legile din Australia sau din orice altă țară.

Intuitive Password înseamnă (a) serviciul de gestionare a parolelor, cu nivel militar; (b) materiale și fișiere scrise explicative corelate ("Documentație"); (c) orice pagină web livrată de Companie către Afiliat pentru a permite utilizatorilor site-ului(urilor) Afiliatului să înregistreze un cont în Intuitive Password sau să fie livrată direct de către Companie utilizatorilor Afiliatului ca răspuns la o solicitare de pe site-ul(urile) Afiliatului. Intuitive Password este un manager de parole, cu nivel militar și stocare sigură a datelor.

Termen înseamnă perioada de timp specificată în prezentul Acord.

Instrumente înseamnă orice conținut pus la dispoziție de Companie pentru Afiliat din când în când pentru afișare sau utilizare pe site-urile Afiliatului, inclusiv, fără limitare, cupoane cu coduri, materiale de interfață, documentație pe suport de hârtie sau electronică, mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale.

Utilizator înseamnă un utilizator nou final unic care, pe durata Termenului, înregistrează un cont în Intuitive Password prin procesul de înregistrare al Afiliatului, care nu s-a înregistrat anterior în Intuitive Password și a cărui înregistrare este raportată de sistemul de urmărire al Companiei ca o înregistrare valabilă.

Afiliatul este o persoană fizică sau o entitate care se înscrie prin completarea formularului de înregistrare online de afiliere și este aprobată de Companie.

Site-ul(urile) Afiliatului înseamnă site-ul(urile) aflate în proprietatea sau sub controlul Afiliatului, declarate de Afiliat în formularul de înregistrare online.

Licență și distribuire

Pe durata prezentului Acord și prin acordul Afiliatului cu termenii și condițiile prezentului Acord prin completarea formularului de înregistrare online, Intuitive Security Systems Pty Ltd ("Compania") acordă în acest mod Afiliatului licența limitată și neexclusivă de a utiliza Intuitive Password și Instrumentele, așa cum sunt prevăzute în "Termenii suplimentari" aplicabili atașați în acest document ca Anexa A. Afiliatul va furniza serviciile așa cum sunt descrise în Termenii suplimentari. Compania va oferi Afiliatului cupoane cu coduri și/sau pagini web pentru a fi utilizate pe site-ul(urile) Afiliatului pentru a permite Utilizatorilor să acceseze, să se înregistreze și să închirieze Serviciile Companiei. Afiliatul nu va modifica Instrumentele, care sunt licențiate Afiliatului, așa cum este prevăzut în Termenii suplimentari. Afiliatul nu poate face referire la Companie, la directorii săi sau la societățile-mamă sau la filialele acesteia, fără să primească în prealabil acordul scris al Companiei. Afiliatul nu poate emite nici un comunicat de presă sau alte declarații publice privind acest Acord fără consimțământul scris în prealabil al Companiei.

Termenii serviciului(iilor)

Toate Serviciile sunt supuse unuia sau mai multor Termeni ai Serviciilor. Afiliatul nu va întreprinde nici o acțiune pentru a interfera și va oferi o cooperare rezonabilă cu privire la implementarea procesului în baza căruia Utilizatorilor le sunt prezentați și li se oferă posibilitatea de a accepta Termenii serviciului(iilor). Afiliatul nu va face sau nu va autoriza nici o reprezentare, garanție, termen, condiție sau altă prevedere referitoare la un Serviciu care nu a fost aprobat sau altfel autorizat de către Companie în scris.

Cod de conduită

Afiliatul este de acord să respecte Codul de conduită al Companiei, expus în Anexa B ("Codul de conduită"), care este încorporat în întregime în acest Acord prin această referință. Afiliatul recunoaște în continuare că un astfel de Cod de conduită poate fi revizuit și actualizat din când în când și că prin continuarea participării conform prezentei după ce astfel de modificări sunt postate și puse la dispoziția publicului larg, Afiliatul este de acord în mod explicit să se supună acestor modificări.

Condiții de compensare și plată

Pe durata Termenului, Compania va plăti Afiliatului taxele stabilite în Termenii suplimentari. Compania va avea dreptul să rețină, să deducă și să compenseze orice plăți care vor fi efectuate către Afiliat conform prezentei, orice sumă datorată de Afiliat Companiei în legătură cu acest Acord (inclusiv orice încălcare a acestuia de către Afiliat) sau altfel. Afiliatul este responsabil pentru păstrarea actualizată a informațiilor sale de plată. Afiliatul este obligat să aibă un cont PayPal verificat, cu excepția cazului în care plata se face prin cec sau transfer bancar, iar Afiliatul are o reputație bună (determinarea finală a reputației bune este la discreția Companiei). Pentru protecția suplimentară a Afiliatului sau din orice alt motiv, Compania poate solicita în orice moment o dovadă suplimentară și ulterioară de identificare de la Afiliat, iar plata poate fi reținută până când identificarea poate fi verificată (sau reverificată).

Proprietate

Sub rezerva oricărei licențe acordate aici, Compania deține și păstrează toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate, la și pentru Instrumente și Servicii. Toate drepturile care nu sunt autorizate expres în cele ce urmează sunt rezervate în mod expres de către Companie. Afiliatul va utiliza Instrumentele numai așa cum este prevăzut în acest document și nu va modifica Instrumentele în niciun fel și nici nu va acționa sau va permite acțiuni care ar afecta în vreun fel drepturile Companiei la Instrumente. Afiliatul recunoaște faptul că utilizarea Instrumentelor nu va crea niciun drept, titlu sau interes în sau la astfel de Instrumente, iar orice bunăvoință sau reputație generată de utilizarea de către Afiliat va fi în beneficiul Companiei. Compania are dreptul de a monitoriza calitatea utilizării de către Afiliat a Instrumentelor. Afiliatul este de acord să nu conteste, în nici un tribunal sau altă jurisdicție, validitatea vreunui Instrument. Pe durata prezentului Acord, Afiliații nu vor adopta, utiliza, înregistra sau solicita înregistrarea, indiferent dacă este vorba de nume, marcă comercială, marcă de serviciu sau altă indicație de origine, oricare din mărcile comerciale, mărcile de servicii sau denumirile comerciale sau orice cuvânt sau marcă confuză similar cu acestea în orice jurisdicție. Afiliatul va notifica imediat Compania în scris despre orice încălcare cunoscută a Drepturilor de proprietate ale Companiei sau alte drepturi în cadrul Instrumentelor sau Serviciilor.

Termen și reziliere

Termenul prezentului Contract va începe la data la care Societatea va primi înregistrarea online a Afiliatului și va continua să fie în vigoare ulterior, cu excepția cazului în care anterior a fost reziliat astfel cum se prevede aici. În cazul în care Afiliatul încalcă prezentul Acord sau dacă Afiliatul se angajează în orice acțiune care, la discreția Companiei, reflectă prost Compania sau mărcile sale comerciale, mărcile de servicii, numele comercial sau reputația, Compania poate rezilia Acordul imediat după notificarea către Afiliat. Oricare dintre părți poate rezilia acest Acord, printr-o notificare scrisă cu treizeci (30) de zile înainte, celeilalte părți din orice motiv. La terminarea prezentului Acord din orice motiv, toate drepturile de licență acordate în prezentul Acord se vor încheia imediat și Afiliatul va înceta imediat utilizarea Instrumentelor și Serviciilor. Compania își rezervă dreptul de a rezilia orice cont inactiv pentru mai mult de 30 de zile calendaristice.

Confidențialitate

Pe durata Termenului prezentului Acord și ulterior, Afiliatul este de acord să nu divulge sau utilizeze "Informațiile confidențiale" (definite mai jos) ale Companiei sau le va folosi doar așa cum prevede prezentul Acord. Informațiile confidențiale sunt informații care au sau ar putea avea valoare comercială sau alte utilități în afacerea sau activitatea potențială a Companiei sau informații pe care Afiliatul ar trebui să le considere cu bună credință confidențiale cu privire la circumstanțele divulgării, inclusiv toate Drepturile de proprietate ale Companiei și toate alte informații comerciale, tehnice și financiare care sunt obținute de la Companie în temeiul prezentului Acord. Informațiile confidențiale nu trebuie să includă nici o informație pe care Afiliatul o poate verifica cu dovezi substanțiale că: (i) este în general disponibilă publicului sau cunoscută publicului nu printr-o acțiune greșită a Afiliatului; (ii) a fost dezvoltat independent de către Afiliat fără a utiliza Informații confidențiale; sau (iii) a fost dezvăluit Afiliatului de către o terță parte, fără nicio obligație de confidențialitate față de Companie.

Garanții și renunțări

Afilierea. Afilierea reprezintă și garantează că (a) Afiliatul are vârsta de minim 18 ani sau mai mult și are toată puterea și autoritatea de a încheia prezentul acord; (b) conținutul site-ului(urilor) Afiliatului și/sau tehnologia și/sau conținutul (incluzând, fără limitare, toate imaginile, fotografiile, subtitrările, datele și muzica) folosite de Afiliat în legătură cu acest Acord este și va continua pe durata termenului acestui document, să fie deținute sau licențiate legal pentru utilizare așa cum prevede prezentul Acord de către Afiliat; (c) site-ul(urile) Afiliatului nu încalcă legea sau reglementările și nu încalcă sau violează vreun drept de autor, brevet, marcă comercială sau alte drepturi similare sau violează sau încalcă în vreun fel orice obligație față de drepturile sau drepturile unei persoane sau entități, incluzând, fără a se limita la drepturile de publicitate sau de proprietate sau drepturi; sau drepturi sau obligații conforme protecției consumatorului, răspunderea pentru produse, prejudiciile sau teoriile contractuale și (d) conținutul site-ului(urilor) Afiliatului nu încalcă Dreptul Penal al Australiei.

Companie. Afiliatul recunoaște că instrumentele și serviciile sunt furnizate "ca atare" și "cu toate greșelile, defectele și erorile". Nici Compania sau vreunul dintre furnizorii săi nu își asumă nici o răspundere pentru nici o eroare, omisiune sau defectare a unui serviciu, orice incapacitate de utilizare a unui instrument sau serviciu sau pierdere de date. Compania nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, care decurge din lege sau din orice alt mod, în ceea ce privește instrumentele sau serviciile, performanța sau adecvarea lor pentru utilizarea prevăzută, incluzând, fără limitare, orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau de neviolare.

Excluderea daunelor și limitarea răspunderii

Nici Compania sau niciunul dintre furnizorii săi nu vor avea nici o, iar afiliatul scutește în mod explicit Compania și toți furnizorilor săi de, răspundere legată de sau care decurge din acest acord (fie în contract, garanție, delictuală, neglijență sau altfel) pentru orice pierdere sau distrugere incidentală, indirectă, specială, punitivă, exemplară sau rezultată de date sau profituri, chiar dacă Compania a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În niciun caz întreaga răspundere a Companiei decurgând din sau în legătură cu acest acord nu va depăși suma onorariilor plătite de Companie către Afiliat în ultimele 6 luni care precedă orice revendicare.

Diverse

Renunțare și separabilitate. Renunțarea de către oricare dintre părți la o încălcare sau un drept în temeiul prezentului Acord nu va constitui o renunțare la nici o altă încălcare sau drept. În cazul în care o dispoziție a prezentului Acord este considerată nevalabilă sau inaplicabilă, prevederile rămase vor continua să fie în vigoare și efective.

Atribuire. Niciuna dintre părți nu va atribui prezentul Acord sau vreunul dintre drepturile sale în temeiul prezentului Acord fără acordul scris prealabil al celeilalte părți, care nu va fi reținut în mod nerezonabil. Fără a aduce atingere oricăror prevederi din acest Acord, Compania poate atribui acest contract unei filiale deținute în întregime fără notificare sau consimțământ.

Taxele legale. În cazul unui litigiu, partea care predomină în mod substanțial este îndreptățită să recupereze onorariile juridice rezonabile și costurile de judecată.

Dezvăluire. Compania poate divulga informații referitoare la Afiliat în măsura în care consideră că este în mod rezonabil necesar pentru a se conforma legii, autorității de reglementare sau altei autorități guvernamentale, pentru a preveni daunele Afiliatului sau altor persoane sau în cazul încălcării prezentului Acord. În cazul încălcării prezentului Acord, inclusiv al Codului de conduită, Compania își rezervă dreptul de a divulga informațiile Afiliatului autorităților de aplicare a legii și altor organisme de reglementare.

Despăgubiri. Afiliatul trebuie să apere, să despăgubească și să scutească Compania, afiliații acesteia și respectivii lor funcționari, directori, angajați, agenți, succesori, licențiați, avocați, furnizori și cesionari și fiecare din aceștia, de orice pierderi, penalități și creanțe și toate costurile și cheltuielile aferente (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) legate de solicitările părților terțe care rezultă din (a) încălcarea Codului de conduită al Afiliatului; (b) neglijența Afiliatului sau abaterea intenționată; sau (c) tehnologia, afacerea și site-ul(urile) Afiliatului.

Legea aplicabilă. Prezentul acord este interpretat, controlat și guvernat de legile Australiei, fără a ține seama de conflictele de principii sau prevederi legale.

Relația dintre părți. Nu există nici o relație de agenție, parteneriat, colaborare sau angajare între părți. Nici una dintre părți nu are autoritatea de a-l obliga pe celălalt și nici de a-și asuma nici o obligație în numele celeilalte, cu excepția celor descrise în prezentul acord.

Întregul Acord și amendament. Prezentul Acord reprezintă un acord complet între părți și înlocuiește toate acordurile, propunerile și comunicările anterioare, în scris și oral, cu privire la acest subiect. Nici o amendare, modificare sau renunțare la oricare dintre prevederile prezentului acord nu va fi valabilă decât dacă este prezentată în scris semnată de părțile implicate. Cu toate acestea, în cazul în care o versiune revizuită și actualizată a acestui Acord este postată online de către Companie, iar Afiliatul continuă să participe la programul de Afiliere al Companiei, atunci Afiliatul este de acord să respecte termenii revizuiți.

Anexa A: Termeni suplimentari

Utilizare licență și distribuire. Afiliatul trebuie să ofere posibilitatea de înregistrare a Serviciilor de la site-ul(urile) Afiliatului doar către utilizatorii finali ai site-ului(urilor) Afiliatului și nu la subdistribuitori sau la alte terțe părți.

Regulile plăților. Compania va plăti Afiliatului un comision pe baza abonamentelor utilizatorilor efectuate prin ID-ul Afiliatului. Compania plătește numai pentru abonamente valabile. Compania își rezervă în continuare dreptul de a nu plăti pentru abonamentele provenind din anumite țări dacă acestea nu sunt profitabile Companiei. Compania va emite plata prin intermediul PayPal sau prin cec după ce soldul contului Afiliatului a atins cincizeci de dolari australieni (50,00 AUD).

Anexa B: Cod de conduită

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majuscule utilizați în acest Cod de conduită au același înțeles ca cel atribuit acestora în Acordul de afiliere.

Site-ul afiliat. Site-ul Afiliatului trebuie să fie (i) bazat pe conținut, adică nu doar o listă de legături sau reclame, nici un site care se concentrează pe obținerea de bani de la agenții de publicitate ai Companiei, după cum poate fi stabilit de Companie în mod discreționar; (ii) scris exclusiv în limba engleză (excepțiile cer aprobarea scrisă a Companiei în avans); (iii) un domeniu de nivel superior, așa cum acest termen este definit de către Societatea de Internet pentru nume și numere alocate (ICANN); și (iv) pe deplin funcțional la toate nivelurile, adică, fără site sau secțiuni "în construcție". Site-ul Afiliatului nu trebuie să conțină stimulente pentru utilizatori pentru a da clic pe anunțuri, cum ar fi câștiguri în bani, puncte, premii, intrări în concursuri, etc.. Site-ul Afiliatului nu trebuie să vizeze în primul rând utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

Contul afiliat. Numai un Cont este permis pentru fiecare companie sau organizație, cu excepția cazului în care este convenit altfel în scris de către Companie. Afiliatul poate utiliza acest Cont pentru mai multe site-uri de afiliere.

Înștiințare necesară. Afiliatul este de acord să furnizeze cu precizie o notificare și o informație ușor de citit și înțeles tuturor Utilizatorilor Serviciilor, înainte de a iniția o înregistrare a Serviciilor și de a oferi unui astfel de Utilizator o metodă ușoară și adecvată de a fi sau a nu fi de acord cu această înregistrare. Compania își rezervă dreptul de a aproba formularea finală a acestui mesaj și de a solicita modificări periodice, așa cum sunt ele impuse de modificările aduse Serviciilor sau din alte motive de afaceri. Afiliatul nu va direcționa traficul către pagini web în care conținutul este setat pentru redare automată. Conținutul poate fi setat la redarea automată numai în paginile afișate în urma unei acțiuni explicite a utilizatorului (cum ar fi un clic al mouse-ului).

Marketingul cuvintelor cheie. Afiliații sunt obligați să genereze trafic de pe un site sau de pe site-uri pe care le dețin sau le administrează în mod direct. Compania nu permite Afiliaților să genereze trafic prin introducerea de plasări de anunțuri plătite în motoarele de căutare cu plata-per-clic incluzând, dar fără a se limita la, Google AdWords, Yahoo! Search Marketing și Microsoft AdCenter și care trimit direct traficul către site-urile Intuitive Security Systems. Afiliaților li se interzice, de asemenea, utilizarea denumirilor de domenii sau a variantelor asemănătoare înregistrate de către Intuitive Security Systems în adresele URL pentru plasarea plătită a reclamelor în motoarale de căutare cu plata-per-clic, inclusiv, dar fără a se limita la, Google AdWords, Yahoo! Search Marketing și Microsoft AdCenter.

Fără spam. Compania nu acceptă nici o formă de spam și detectează/elimină tot traficul de la e-mailuri nesolicitate, grupuri de știri, mesagerie instantă, forumuri de convorbiri, ajustări neautorizate ale paginii de pornire implicite sau funcții de căutare în setările standard ale navigatorului și toate celelalte metode altele decât cele generate de activitatea unei persoane. Folosirea spamului prin oricare dintre aceste metode va determina încheierea Contului Afiliatului responsabil.

Conformitate. Afiliatul își va îndeplini obligațiile în conformitate cu prezentul Cod de Conduită în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, Afiliatul: (a) nu se va angaja în practici comerciale neloiale sau înșelătoare care implică promovarea sau distribuirea Serviciilor; (b) nu va include pe niciun Site Afiliat niciun fel de conținut sau material care, în opinia proprie a Companiei (i) este defăimător, calomnios sau ofensator sau care abuzează sau amenință cu rănirea fizică a altora; (ii) este ofensator, insensibil sau subapreciator privind rasa, etnia sau orientarea politică sau este în vreun fel inacceptabil sau (iii) încalcă drepturile oricărei părți sau orice altă lege, reglementare sau autoritate juridică incluzând, fără limitare, drepturile de publicitate sau de confidențialitate; (c) nu va face declarații sau afirmații false, înșelătoare sau defăimătoare cu privire la Servicii, Companie sau la angajații Companiei; (d) va posta și va respecta politica de confidențialitate care stabilește în mod clar practicile sale privind colectarea, utilizarea și difuzarea informațiilor de identificare a utilizatorului; și (e) nu va încălca, deturna sau viola Drepturile de Proprietate ale Companiei sau ale unei terțe părți.

Responsabilitatea Afiliatului. Afiliatul este singurul responsabil pentru orice site(-uri) proprii și tot conținutul care apare și orice colectare de informații de către Afiliat pe Site-ul(urile) Afiliatului. Afiliatul poate folosi sau afișa materialele Companiei numai în mărimea, locația și modul pe care Compania le va indica în cadrul Site-ului(urilor) Afiliatului și numai într-o manieră care respectă în toate privințele liniile directoare ale Companiei, deoarece acestea pot fi modificate din când în când de Companie la propria sa discreție. În plus, Afiliatul se va asigura că informarea corespunzătoare și acceptarea Termenilor Serviciului precede fiecare înregistrare a Serviciilor.

Încălcarea codului de conduită - eliminarea profiturilor și lichidarea daunelor. În cazul în care Compania stabilește că Afiliatul încalcă oricare din termenii și condițiile acestui Cod de Conduită, Compania va notifica Afiliatul și acesta va încheia imediat și definitiv activitatea care încalcă Codul de Conduită. Compania va reține plata pentru înregistrările necorespunzătoare, iar Afiliatul va fi supus la lichidarea daunelor, așa cum se prevede în paragraful imediat următor. În cazul în care Compania a plătit deja pentru înregistrări necorespunzătoare, Afiliatul este de acord să restituie sumele respective Companiei în decurs de trei (3) zile lucrătoare după ce Compania a trimis o notificare către Afiliat privind înregistrările necorespunzătoare și Afiliatul va rămâne subiectul lichidării daunelor stabilite în paragraful imediat următor. Cele de mai sus nu vor limita în niciun fel drepturile sau remediile legale sau echitabile disponibile Companiei în legătură cu încălcarea cerințelor de mai sus sau în alt mod.

Despăgubiri pentru încălcarea codului de conduită. În cazul în care se declanșează o reclamație sau orice acțiune sau procedură împotriva Companiei sau care se bazează sau apare din încălcarea de către Afiliat a oricărei reprezentări, garanții sau obligații care decurg din acest Cod de conduită, Afiliatul va despăgubi și va scuti Compania de toate daunele, premiile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) asociate cu acestea. Această despăgubire este în plus față de orice altă despăgubire (fie în Acordul de Afiliere sau în alt mod) făcută de Afiliat.

Modificări. Compania își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui Cod de Conduită în orice moment fără notificare către Afiliat și, continuând să participe în calitate de partener al Companiei, Afiliatul este de acord să respecte termenii revizuiți. Compania va afișa aceste modificări pe pagina Codului de conduită a site-ului aplicabil. Continuarea participării Afiliatului ca partener al Companiei ca urmare a postării unor astfel de modificări la Codul de Conduită va constitui acceptarea de către Afiliat a oricăror astfel de modificări.